You talkin' to me?

– Robert De Niro. Taxi Driver, 1976